Tüzük

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

 Madde 1- Derneğin Adı: “ASKERİ TIBBİYELİLER DERNEĞİ” olup kısa adı “ASTIBDER”dır. İşbu tüzükte sadece “Dernek” adıyla anılacaktır. Dernek yönetim merkezi İstanbul’dadır. Dernek merkezi İl sınırları içerisinde başka bir adrese geçiş durumunda dernek tüzüğünde değişiklik yapılması gerekmez, ancak ilgili kurumlara bilgi verilir. Dernek, yasal koşullara bağlı olarak yurt içinde ve dışında şube ve/veya temsilcilikler açabilir.

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI

 Madde 2- Derneğin amacı;

a) TSK’dan emekli veya ayrılmış veya Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’nden öğrenci iken ayrılmış ve halen sivil olarak vazife gören tıp doktorları, diş tabipleri, eczacılar ve veterinerler arasında sevgi bağlarını, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmek; yardımlaşma olanakları hazırlamak ve sürdürmek,

b) Dernek üyeleri arasında iletişimi koruyarak kendilerinin ve ailelerinin ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayacak maddi ve manevi katkılarda bulunmak,

c) Dernek üyelerinin her türlü hukuksal, mesleki, akademik ve özlük haklarını, anayasal hak arama özgürlüğü kapsamında korumak ve geliştirmek, bilimsel çalışmayı özendirmek, üretilen bilimi ve bilgiyi yaymak; kamuoyunu aydınlatmak; yükseköğretimi geliştirici çalışmalar yapmak. Üyeleri adına demokratik hak ve özgürlüklerin Atatürk İlke ve Devrimlerinin korunması ve savunulması doğrultusunda kamuoyunu aydınlatıcı etkinliklerde bulunmak,

ç) Dernek üyelerinin eğitim ve sağlık hizmeti konusundaki birikimlerini toplumun her kesimine yaymak,

d) Çağdaş bilim ve teknolojinin ülkemiz insanlarına sunulmasına aracılık etmek,

e) Askeri Tıbbiye ruhunu korumak, yaşatmak ve genç nesillere aktarmaktır.

f) Dernek siyasetle uğraşmaz ve siyasal çıkarlar için kullanılamaz. Dernek, bütün karar ve işlemlerinde T.C. Anayasası ve Kanunları doğrultusunda hareket eder.

DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

 a) Üyelerinin adreslerini tespit, takip ve güncelleştirerek zaman zaman yayınlayacağı bültenle haberleşme ve iletişimi devam ettirir.

b) Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapar.

c) Yazılı, sesli ve görsel basın ve yayın organlarından yararlanır, işbirliği yapar. Dergiler, kitaplar, gazete ve üyelerini bilgilendirmek için bültenler, broşürler vb. yayınlar. Dokümantasyon merkezi oluşturur. Arşivler, kitaplıklar oluşturur.

ç) Ulusal ve Uluslararası Kongreler, konferanslar, paneller, açık oturumlar, sempozyumlar, seminerler, bilimsel çalışmalar, çalışma atölyeleri, açık hava ve kapalı salon toplantıları, geziler, kermes, çay, yemek, konser, balo, tiyatro vb. etkinlikler düzenler.

d) Burs verir. Yardım sandığı kurmak, lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek gibi faaliyetlerde bulunur.

e) Benzer kuruluşlarla işbirliği yapar. Amaçlarını gerçekleştirmek için çeşitli kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak teknik eleman, uzman, teknik araç ve gereçleri sağlar.

f) Gerekli izinler alınmak şartıyla amaçlarına ters düşmeyen koşullarla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek

g) Dernek faaliyetleri için taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek gibi görevleri yerine getirir.

h) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak

ı) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak görevlerini yerine getirir.

i) Üyelerin ve yakınlarının eğitim ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli sosyal ve geliştirici önlemleri almak, dergi çıkarmak, belli periyotlarla bültenler yayınlamak, kitap bastırmak, dergide yayımlanacak yazıların teşkil edilecek yayım kurulu tarafından titiz bir incelemeye tabi tutularak ilmi, hukuki, ekonomik, sosyal ve diğer açıdan güncel ve üyelerin seviyesine uygun bir dil ve düzeyde olmasını sağlamak; özel günlerde toplantılar tertiplemek, törenlerde konuşmak, radyo ve televizyon programlarına katılma imkanları yaratmak, Dernek Genel Merkezinde ve Şubelerde kitaplıklar tesis etmek ve üyelerin istifadelerine uygun ortamlar oluşturur.

j) Dernek adına bildiri yayınlama yetkisi Genel Merkez Yönetim Kurulundadır. Kurulun toplantı halinde bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu toplantıya çağrılır. Karar alındıktan sonra Genel Başkan dernek adına bildiri yayınlayabilir. Dernek adına konuşma Genel Başkan’a aittir. Şube Başkanları da Şubeleri ile ilgili konularda konuşmaya yetkilidir. Başkanlar, Yönetim Kurulu üyelerinden birine veya bir üyeye belli konularda konuşma yetkisi verebilir. Önemli konularda Yönetim Kurulu kararı alınır.

k) Derneğin ikametgahları ile amaç ve faaliyetleri için gerekli taşınmaz edinebilir bağış ve vasiyet yoluyla sahip olabilir. Sahip olduğu taşınmaz mallar üzerinde Genel Kurul’un vereceği yetkiye dayanarak Yönetim Kurulu tarafından Derneğin amaç ve faaliyet konuları ile ilgili her türlü tasarruflarda bulunabilir.

l) Kanunların izin verdiği Poliklinik, Tıp Merkezi veya Hastane gibi Sağlık kuruluşları ya da eğitim kurumları kurup çalıştırabilir. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurabilir ve işletebilir.

m) Dernek, yukarıda belirtilen amaçları ve faaliyet alanları kapsamında dernek üyelerinin ortak hukuki hak ve menfaatlerini korumak amacıyla dava açabilir.

n) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek

o) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak

ö) Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,

p) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

DERNEĞİN FAALİYET ALANI

 Dernek, sosyal, kültürel, iktisadi, eğitim, yardımlaşma ve tababet alanlarında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

ÜYE OLMA HAKKI ve ÜYELİK İŞLEMLERİ;

 Madde 3- Üyelikler ve ilgili işlemler;

a) Asıl Üyelik: Derneğe, Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde veya Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’nde lisans, yüksek lisans, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık veya yan dal uzmanlık ya da doktora eğitimi veya bu kurumlarda öğretim üyeliği yapmış asker veya sivil kökenli hekimler, diş hekimleri, eczacılar, veterinerler; asistanlık veya öğrencilik döneminde ayrılmış olanlar ile sivil bir tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, eczacılık fakültesi veya veterinerlik fakültesinden mezun olup daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine geçerek, askeri doktor, diş hekimi, askeri eczacı veya askeri veteriner olarak bu kurumlarda önceden çalışanlar veya eskiden İstanbul (Kumkapı) ve Ankara (Cebeci) Fakülte ve Yüksek Okullar Komutanlığı bünyesinde askeri öğrenci okumuş olanlar ASIL üye olma hakkına sahiptir.

b) Fahri Üyelik: Derneğe fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan T.C. uyruklu ve Türkiye’de yerleşme hakkına sahip yabancı uyruklu kişiler en az 2 (iki) asil üyenin yazılı önerisiyle üyeliğe aday gösterilebilirler.

c) Onursal Üyelik: Bir üyenin, onursal üye olarak kabul edilmesi kararı yönetim kuruluna aittir. Onursal üyeler; meslekte 50 yılını tamamlamış ve dernek üyesi olanlar arasından seçilir. Ayrıca gazi olanlar, görevi esnasında sakat kalanlar ve şehit olanların eşleri ve çocuklarına onursal üyelik verilir, bunlarda derneğe üye şartı aranmaz.

Genel Merkez veya Şubelerce onursal üyelik önerilmesi üzerine, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile onursal üyeliğe alınır ve onursal üyelik şilt ve beratı törenle verilir.

ç) Dernek Başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç başvuru sahibine yazı ile bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

d) Derneğin şubesi açıldığında ve şube sayısı 3’den (üç) fazla olduğunda, dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılabilir.

e) Asil üye, kayıtlı bulunduğu şubeden derneğin başka bir şubesine kaydının naklini isteyebilir. Bunun için kayıtlı bulunduğu şubeye bir dilekçe verir. Şube bu dilekçe üzerine üyenin dosyasını naklini istediği şubeye bir yazı ile gönderir ve bu suretle üyelik kıdemi ile nakil işi yapılmış olur. Asıl üyenin eskiden kayıtlı olduğu şubeye ödenmiş olan aidatları yeni şubeye gönderilmez. Aidat borcu ile o yılın aidatının tamamı ödenmedikçe nakil işlemi yapılmaz. Aynı yıl için yeni şubeye aidat ödenmez.

f) Herhangi bir şubeye üye olan asıl ve onursal üyeler diğer şubelerin imkân ve hizmetlerinden yararlanır.

g) Üye olmak isteyenler başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurup, giriş aidatını ve o yıla ait aidatı peşin olarak ödeyerek, gerekli belgelerle başvururlar. Bu işlemler yapılmadıkça Dernek üyeliği kazanılamaz. Adayın belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra ”Dernek Üye Defteri” ne kimlik bilgileri işlenir.

Üyelik isteğinin reddine ilişkin son kararı Genel Kurul verir.

Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

 ÜYELİK ÖDENTİSİ

 Madde 4- Derneğin giriş ödentisi ve yıllık ödentisi her yıl Genel Kurul tarafından belirlenir. Giriş aidatı ilgili yılın yıllık aidatı kadardır.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

 Madde 5- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

 Madde 6- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Derneğin manevi kişiliğini zedeleyici eylemlerde bulunanlar,
 3. Yönetim Kurulu üyeleri ve üyelerimiz hakkında eleştiri sınırlarını aşarak, hakaret ve karalama niteliği taşıyan söz ve davranışlarda bulunmak,
 4. Derneğin amaçlarına aykırı hareket edenler,
 5. Birlikte çalışmayı ve sonuca varmayı güçleştirir derecede her vesile ile tartışmayı alışkanlık haline getirenler, geçimsizliği huy edinenler,
 6. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 7. Yazılı uyarılara rağmen üyelik aidatını 6 (altı) ay içinde ödememek,
 8. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
 9. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.
 10. Yüz kızartıcı suç işlemiş olmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde kişi Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir. Üyelikten çıkartılanlar tekrar üye olamazlar. Dernekten çıkan veya çıkarılan üyelerin giriş bedeli ile üyelikte geçmiş sürelerin aidatları kendilerine geri verilmez.

DERNEĞİN ORGANLARI

 Madde 7- Dernek Organları;

1- Genel Kurul

2- Yönetim Kurulu

3- Denetleme Kurulu

Dernek organlarının seçimi gizli oylama ve açık sayım ile yapılır. Dernek organlarının kararlarında salt çoğunluk aranır.

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

 Madde 8- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı 3’e (üç) kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı 3’den (üç) fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.

Madde 9- Genel kurul;

1-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

2- Genel kurul, derneğin en yüksek karar organı olup; derneğe kayıtlı asil üyelerden oluşur. Yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Dernek organlarını seçmek

b) Dernek Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetleme kurulu raporlarını görüşüp incelemek, Yönetim Kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

c) Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak dernek iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

ç) Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

d) Gerektiğinde dernek tüzüğünde ilave ve değişiklikler yapmak,

e) Dernek faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

f) Yurtiçi ve yurtdışında şubeler ve/veya temsilcilikler açılmasına karar vermek.

Madde 10- Genel Kurul her yıl mart ayının ilk haftası olağan olarak toplanır. Genel Kurul üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir veya iki hafta sonra belirlenecek yer, tarih ve saatte yapılır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, Yönetim ve Denetleme Kurulları üye sayının toplamının 2 katından az olamaz. Genel Kurul karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenemez. Genel Kurulda kararlar salt çoğunlukla alınır.

Madde 11- Yönetim ve Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 gün içinde dernek genel kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hakimi 3 üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 12- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 (on beş) gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 Madde 13- Genel Kurul, Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir yerde toplanabilir. Genel Kurula katılacak üyeler Genel Kurulca düzenlenen listedeki adları sırasına imza ederek toplantı yerine girerler. Üyelerin resmi kimlikleri görevliler tarafından kontrol edilir. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere, bir divan başkan yeteri kadar başkan yardımcısı ile yazman üye seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul divan başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Genel Kurul sonunda bütün tutanak ve belgeler yeni Yönetim Kuruluna verilir.

Madde 14- Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 Madde 15- Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından 2 (iki) yıllığına, gizli oylama ile seçilecek 9 (dokuz) asil ve 9 (dokuz) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında gizli oyla aralarından Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Sayman seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim Kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 (üç) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Toplantı yeter sayısı 5 (beş) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu 2 (iki) oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

Madde 16- Yönetim Kurulu, Derneğin idare ve icra organıdır. Yönetim Kurulu Genel Kurulun kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde faaliyet gösterir. Bu sıfatla yönetim kurulu:

a) Derneğin amacı doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

b) Genel Kurulca belirlenen genel politikalar ışığında, Dernek faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve Genel Kurulun onayına sunar.

c) Dernek malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

ç) Dernek tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

d) Dernekte istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

e) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında Temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

f) Derneğin muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek Genel Kurula sunulmak üzere hazırlar.

g) Temsilciliklerin atamasını yapar.

h) Genel Kurulun kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

ı) Genel Kurul toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

i) Genel Kurul toplantılarında, döneme ait Dernek faaliyet raporunu ibraya sunar.

j) Genel kurul tarafından verilen ilave görevleri yerine getirir.

k) Yönetim Kurulu dernek adına hiçbir suretle rehin, ipotek ve borçlanma yapamaz.

DERNEĞİN TEMSİLİ

 Madde 17- Derneği, Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu, bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkanı ve Yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya bir kaçını veya temsilcilerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi Dernek nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

 Madde 18-  Denetim Kurulu; Derneğin faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından asil üyelerden 2 (iki) yıl için seçilecek 3 (üç) kişiden oluşur. Ayrıca 3 (üç) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır. Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir. Denetleme kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, Genel Kurul toplantısından en az 15 (on beş) gün önce Genel Kurula gönderilmek üzere Yönetim Kurulu’na verilir.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

 Madde 19- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye aidatı:
 2. 2016 yılı için belirlenmiş olan üye aidatı; giriş ödentisi olarak 60 (altmış) TL, aylık olarak 5 (beş) TL aidat şeklindedir.
 3. Üye aidatını artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
 4. Şube ödentisi:
 5. Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si (elli) altı ayda bir genel merkeze gönderilir.
 6. Şube ödentisini artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
 7. Şubeler, düzenledikleri toplantı, yemek ve benzeri organizasyonlarla elde ettikleri gelirlerin %20’sini (yirmi) altı ayda bir genel merkeze gönderir. Şubelerin genel merkeze gönderecekleri tutarın belirlenmesinde söz konusu belgelenmiş ve faturalanmış masraflar hariç tutulur.
 8. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 9. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 10. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 11. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 12. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 13. Diğer gelirler.

GELİR VE GİDER BELGELERİNİN SAKLANMA SÜRESİ

 Madde 20- Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 (beş) yıl süreyle saklanır.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 Madde 21- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

a) Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 30 (otuz) gün içinde, yönetim ve denetleme kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir.

Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

b) Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

c) Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

ç) Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen 30 (otuz) gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

 Madde 22- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

 Madde 23- Dernek adına hiçbir suretle rehin, ipotek ve borçlanma yapılamaz.

Madde 24- Dernek adına kurulan iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler borç, rehin ve ipotek yapamaz.

DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU

 Madde 25- Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

 Madde 26- Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER

 Madde 27- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı asil üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek, Denetleme Kurulu ise 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üye olarak şube genel kurulunca 2 (iki) yıllığına seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ

 Madde 28- Şubelerin olağan genel kurulu, her yıl Aralık ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler olağan genel kurul toplantılarını, merkez olağan genel kurul toplantısından en az iki ay önce tamamlamak zorundadırlar.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her on (10) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Şubenin Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri Genel Merkez Genel Kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Şubeler, dernek veya kendi adına hiçbir suretle rehin, ipotek ve borçlanma yapamaz.

DERNEĞİN TEMSİLCİLİKLERİNİN AÇILMASI

 Madde 29- Dernek, çalışmalarının gerektireceği durumlarda, üyelerinin ortak gereksinimlerini karşılamak, çalışmalarını kolaylaştırmak, derneğin amacına uygun olarak gelişimini sağlamak, birbirleriyle olan ilişkilerini güçlendirmek amacı ile Dernek Genel Kurulu kararı ile belirli bir il veya bölge için “Temsilcilikler” açar.

Temsilcilerin adresleri, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilciler asıl üyelerden seçilir. Temsilciler 2 (iki) yıllığına seçilir. Şubeler temsilcilik açamaz.

TEMSİLCİLİKLERİN GÖREV VE YETKİLERİ, TEMSİLCİLİKLERE UYGULANACAK HÜKÜMLER

 Madde 30- Temsilciliklerin Görev, Yetkileri ve Sorumlulukları;

a) Temsilciliklerin çalışmalarını, Dernek Yönetim Kurulu aracılığıyla yürütür.

b) Temsilcilikler, Yönetim Kurulunun direktifleri doğrultusunda dernek amacına uygun faaliyetleri ilgili yerlerde yürütürler,

c) Dernek faaliyetlerinin tanıtımını sağlamak,

ç) İlgili il veya bölgedeki üyelerin sorunları ve görüşlerini belirleyerek Yönetim Kuruluna iletmek,

d) Yönetim Kurulu görüş ve kararlarını üyelere iletmek ve verilecek görevleri yapmak,

e) Temsilcilikler, bütün çalışmalarında Dernek Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

f) Temsilcilikler, aidat toplayamazlar ve bağış alamazlar.

g) Temsilcilikler, dernek adına veya kendi adına hiçbir suretle rehin, ipotek ve borçlanma yapamazlar

h) Temsilcilikler, dernek adına hiçbir nam ve isim altında vadeli ya da vadesiz hesap açamazlar.

ı) Dernek amacına uygun olmayan faaliyetlerde bulunan temsilciler Yönetim Kurulu kararıyla görevleri sonlandırılır.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

 Madde 31- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN  FESHİ VE  MAL VARLIĞININ  TASFİYE   ŞEKLİ

 Madde 32- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Fesih kararı, ilk 5 (beş) gün içinde mahallin en büyük Mülki Amirine bildirilir. Derneğin feshinde, alacak ve borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Genel Kurul kararı ile, aynı amaçlı dernek veya Vakıflara devredilir.

TASFİYE İŞLEMLERİ

 Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Askeri Tıbbiyeliler Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.

Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç 3 (üç) ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun 7 (yedi) gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi 5 (beş) yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

 Madde 33- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 33 (otuz üç) maddeden ibarettir.